۱۳۹۱ مهر ۶, پنجشنبه

هموطن عزیز، کتک زدن و توهین ناموسی حتی به یک قاتل به هیچ عنوان قابل توجیه نیست!

هموطن عزیز اگر با کتک خوردن کسی درست می شد، افرادی مثل رامین مهمانپرست و احمدی نژاد و ... وجود نداشتند. 

بیشتر شکنجه گران و قاتلین مریض روحی در کودکی تحت شکنجه پدر و مادر بودند....
هموطن عزیز، کتک زدن و توهین ناموسی کردن حتی به یک قاتل به هیچ عنوان قابل توجیه نیست و نشانی از قرون وسطایی بودن رفتار انسان هایی است که به با فرهنگ بودن و آزادی خواه بودن تظاهر می کنند!...

هیچ نظری موجود نیست: