۱۳۹۱ شهریور ۱۵, چهارشنبه

مهم به یادگار ماندن خاطره شجاعت تو در تاریخ است، حتی اگر هیچکس تو را نشناسد!


 


همه ما زمانی خواهیم مرد!، مهم ماندگاری ما در خاطره تاریخ است زمانی که شاید در شکنجه گاهی کشته شده باشیم 

یا سال ها از درگذشتمان بگذرد...، مهمترین ترین چیز، یاد فداکاری و استقامت ما در تاریخ آزادی خواهی هموطنانمان است، 

حتی اگر در عکسی باشیم بدون آنکه چهره ما دیده شود یا کسی ما را بشناسد، اینکه تنها در عکسی یا خاطره ای در برابر 

ستمگران در اعتراض باشیم، این اعتراض برای نسل های آینده چون مشعلی راهنما در تاریکی زمان رهگشا خواهد بود!هیچ نظری موجود نیست: