۱۳۹۱ شهریور ۱۶, پنجشنبه

یکی از ابتدایی ترین و ابلهانه ترین داستان های مذاهبیکی از ابتدایی ترین و ابلهانه ترین داستان های مذاهب این است که از کودکی به تو تلقین می کنند،

هوا از دنده چپ آدم زاده شده، حال اینکه هرگز یک مرد و یا استخوان های دنده او قابلیت بارداری و زایمان ندارند...

این داستان موهوم تنها به این دلیل ساخته شده که ارزش زنانگی و زایش جامعه بشری را از زنان ربوده  و آنرا به خدا

و دنده چپ یک مرد نسبت دهد! و این روشی است که ادیان، به طرز بسیار مسخره ای به دستکاری ارزش زنانگی و اهمیت 

زایش در تاریخ بشری می پردازند!....هیچ نظری موجود نیست: