۱۳۹۱ شهریور ۳۰, پنجشنبه

یک تفاوت بسیار فاحش بین زمانیست که به خرافات دین باورداری تا زمانیکه به ارزش های انسانی خود!


There is a big difference between when the religion put you down and want to make you feel like a trash and when you think you are an actual trash..., don't give up never let any religion or man put you down, don't believe their oppression faith, believe yourself and your abilities, rise up from the dark superstitions of religious, rise up you can!.


یک تفاوت فاحش بین زمانیست که دین شخصیت تو را خرد می کند و سعی دارد به تو بقبولاند که تو ارزشی در حد یک کیسه زباله داری... تا زمانی که تو حقیقتا باور کنی؛ که تو یک کیسه زباله در دنیای مردانه مذاهب، بیشتر نیستی...، هیچوقت تسلیم نشو، هرگز به هیچ دین یا مردی اجازه نده که شخصیت تو را خرد کند، به خودت و توانایی های خودت باور داشته باش و به عقاید و باورهای متحجر آنان بی اعتنا باش، برپاخیز از سیاهی خرافات مذاهب، برپاخیز تو قادر به طلوع هستی!

هیچ نظری موجود نیست: