۱۳۹۱ خرداد ۱۳, شنبه

مسئولان قتل عام زندانيان سياسی در سال ۶٧، بخش اول

مسئولان قتل عام زندانيان سياسی، بخش اول

مقدمه:
سال ها از قتل عام زندانيان سياسی در تابستان ۶٧ می گذرد و آمران و عاملان این کشتار بی رحمانه
ھمچنان به یمن در دست داشتن اھرم ھای قضایی و سياسی کشور به جنایت مشغولند.
متأسفانه تاکنون از سوی نيروھا و شخصيت ھای سياسی آنطور که باید و شاید تلاش درخوری برای
شناساندن چھره ی این جنایتکاران در سطح بين المللی انجام نگرفته است و غالب تلاش ھا در نيمه راه و
بدون حصول نتيجه ای مشخص رھا شده است. در شرایط کنونی وظيفه ی ماست که  از ھمه  نيروی نيروی خود
در مسير افشای این جنایتکاران استفاده کنيم.
برای نيل به این ھدف قبل از ھر چيز بایستی ادعاھای خود را مستند و محکمه پسند کرده و از انتشار اخبار
نادرست و ادعاھای بی اساس خودداری کنيم.
من نيز به سھم خود تلاش م ی کنم در مسير فوق قدم بردارم و تا آن جا که ممکن است در تصحيح
اشتباھاتی که صورت گرفته بکوشم. مطمئناً در این راه کمبود ھا و کاستی ھایی در کار پيش می آید که لازم
است از سوی افراد مطلع تصحيح شود.
تلاش کردم با ارائه سند « تصحيح یک اشتباه و پوزش از روح بزرگ قتل عام شدگان تابستان ۶٧ » در مقال هی
و مدرک معتبر، نام کوچک نيری را که به اشتباه در ١٩ سال گذشته از سوی گروه ھا و شخصيت ھای
عنوان شده بود، تصحيح کنم. متأسفانه چنان چه انتظار آن می رفت بعد از انتشار این « جعفر » سياسی
که « نمایش قتل عام زندانيان سياسی » مطلب برخی از افراد و گروه ھای سياسی و از جمله در برنامه ی
توسط سازمان مجاھدین خلق تھيه و در سيمای آزادی به نمایش گذاشته شد ھمچنان با پافشاری بر
برای معرفی نيری رئيس ھيئت قتل عام « جعفر » اشتباھی که صورت گرفته به جای حسينعلی از نام
استفاده کردند. اميدوارم واقعيت از سوی افراد و جریانات سياسی و تھيه کنندگان این نوع برنامه ھا پذیرفته
شود. چرا که اعلام اشتباه نام یک شخصيت حقيقی و حقوقی مانند حسينعلی نيری که در جنایت عليه
بشریت نقش مستقيم داشته جز ضرر دستاوردی برای ھيچ کس ندارد.
از سوی دیگر خانم عفت ماھباز پس از گذشت ١٩ سال از قت لعام ۶٧ در ادعایی عجيب و جدید اعلام
می کند:
» در شامگاه ۵ مرداد سال ١٣۶٧ ، روز بعد از در گيری مجاھدین با حکومت، (فروغ جاودان مجاھدین یا
مرصاد...)، اولين سری زندانيان از جمله ھمسرم علی رضا اسکندری(شاپور) را اعدام کردند. این عده از
«. گروھھای مختلف چپ در زندان بودند
http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=10584
با آن که اسناد این جنایت ھولناک از سوی آیت لله منتظری قائم مقام وقت رھبری انتشار یافته و ده ھا
شاھد زنده حضور دارند و اسناد و مدارک و شھادت شھود دال بر این است که قتل عام با اعدام زندانيان
مجاھد شروع شده و متعاقب آن زندانيان مارکسيست در شھریور ۶٧ اعدام شدند اما خانم ماھباز به
از گروه ھای مختلف » اولين سری زندانيان که « روز بعد از درگيری مجاھدین با حکومت » ناگھان ادعا می کند
اعدام شدند!. نمی دانم خانم ماھباز از بيان این خبر نادرست آن ھم پس از گذشت ١٩ سال از « چپ بودند
قتل عام ۶٧ به دنبال چه منفعتی و یا تثبيت چه سياستی است، اما می دانم دود این گونه اقدامات تنھا در
چشم آن ھایی می رود که تلاش می کنند این جنایت بزرگ را به صورت مستند در پيش افکار عمومی دنيا
مطرح کنند.
این سياست مفيد نيست تنھا نيروھا را ھرز می برد. باید توجه کرد ما در مسابقه ی دو شرکت نکرده ایم که
تلاش می کنيم با جرزنی بگویيم من اول از ھمه از خط پایان گذشتم. تازه عزیزان مان اول اعدام شده باشند
یا آخر، چه فرقی در فاجعه ای که به وقوع پيوست می کند؟ اثبات خود مھم تر است یا بيان واقعيت ھا؟ کدام
یک به دادخواھی در سطح بين المللی کمک می کند؟
****
با چھره ی حسينعلی نيری رئيس ھيئت کشتار ۶٧ آشنا شویم:


 یکی از کمبودھای مھم برای افشای چھره ی جناتيکاران در سطح
بين المللی و تلاش برای دادخواھی، عدم دسترسی به عکس
تعدادی از اعضای ھيئت قتل عام ۶٧ بود.
حسينعلی نيری


تا پيش از این عکسی از حسينعلی نيری رئيس حکام شرع اوین و رئيس ھيئت قتل عام زندانيان سياسی و
ھمچنين مرتضی اشراقی دادستان انقلاب تھران و یکی از اعضای ھيئت کشتار زندانيان سياسی انتشار
نيافته بود. رژیم آگاھانه از انتشار عکس آن ھا جلوگيری می کند.
از مدت ھا پيش ھم و غمم را بر این گذاشتم تا بلکه عکسی از نيری و اشراقی به دست آورم و با انتشار آن
پرده از چھره ی این جانيان بردارم. خوشحالم که این مھم در نوزدھمين سالگرد قتل عام زندانيان سياسی
انجام م ی گيرد.
تا آن جا که می دانم ھيچ عکسی به تنھایی از حسينعلی نيری در جایی انتشار نيافته است یا من به آن
دسترسی نداشتم، به ھمين دليل عکس او را در چند مراسم عمومی و در ميان دیگر سران دستگاه
قضایی رژیم یافتم. نيری ھم اکنون معاون قضایی دیوان عالی کشور است.
به غير از حسينعلی نيری عکسی نيز از علی مبشری یافتم که در جریان قتل عام سال ۶٧ در بعضی از
دادگاه ھای اوین به جای نيری حضور می یافت. علی مبشری ھم اکنون رئيس دادگاه انقلاب است.
متأسفانه عليرغم تلاش زیادی که به خرج دادم، تاکنون نتوانسته ام عکسی از مرتضی اشراقی به دست
بياورم. وی ھم اکنون رئيس یکی از شعب دیوان عالی کشور است. بسيار ممنون خواھم شد چنانچه یکی
از ھموطنان دسترسی به عکس او دارد برای من ارسال کند.
در عکس ھای زیر حسينعلی نيری را ھمراه با صاحب منصبان قضایی رژیم می بينيد.


از راست به چپ: حسينعلی نيری-صديقی - غلامحسين محمدی گلپايگانی - محمود ھاشمی شاھرودی - حسين مفيد - عبدالنبی نمازی مسئولان کشتار زندانيان سياسی در جریان قتل عام ۶٧