۱۳۹۱ خرداد ۱۳, شنبه

مسئولان قتل عام زندانيان سياسی در سال ،۶٧ بخش دوم


 مسئولان قتل عام زندانيان سياسی در سال ۶٧ بخش دوم

وزارت اطلاعات جمھوری اسلامی در برنامه ریزی و اجرای این جنایت بزرگ عليه بشریت، نقش اساسی را
به عھده داشت. افراد فوق در زمره ی مسئولان درجه اول و تأثيرگذار وزارت اطلاعات بوده اند. این افراد در
جریان قتل ھای زنجير های، قتل ھای سياسی و غيرسياسی دو دھه گذشته، سرکوب زنان، دانشجویان،
کارگران، روشنفکران، روزنامه نگاران و فعالان سياسی نقش عمده و تعيين کننده ای داشت ه اند. غلامحسين
محمدی گلپایگانی و اصغر حجازی با اداره ی دفتر خامنه ای نقش مھمی در پيش برد سياست ھای رژیم
دارند.

 شورای عالی قضایی رژیم به عنوان بالاترین مرجع قضایی در دوران قتل عام، مسئوليت مستقيم قتل عام
زندانيان سياسی را به عھده داشت. از پنج عضو شورای عالی قضائی در دوران قت لعام ۶٧ ، سه نفر
عبدالکریم موسو یاردبيلی، سيد محم د بجنوردی و سيد محمد موسوی خوئينی ھا امروز وابسته به جناح
رژیم ھستند. « اصلاح طلب »
پرسش و پاسخ احمد خمينی با پدرش به خوبی نشانگر نقش مستقيم شورای عالی قضایی در قتل عام
زندانيان سياسی است. احمد خمينی خطاب به پدرش نامه زیر را نوشته و سؤالات موسوی اردبيلی رئيس
شورای عالی قضایی را مطرح می کند:
پدر بزرگوار حضرت امام مد ظله العالی، »
پس از عرض سلام، آی تلله موسوی اردبيلی در مورد حکم اخير حضرتعالی در باره ی منافقين
ابھاماتی داشته اند که تلفنی در سه سئوال مطرح کردند:
١- آیا این حکم مربوط به آن ھاست که در زندان ھا بوده اند و محاکمه شده اند و محکوم به اعدام
شده اند ولی تغيير موضع نداده اند و ھنوز ھم حکم در مورد آن ھا اجرا نشده است، یا آن ھایی که
حتا محاکمه ھم نشده اند، محکوم به اعدامند؟
٢- آیا منافقين که محکوم به زندان محدود شده اند و مقداری از زندانشان را ھم کشيده اند ولی بر
سر موضع نفاق می باشند، محکوم به اعدام می باشند؟
٣- در مورد رسيدگی به وضع منافقين، آیا پرونده ھای منافقينی که در شھرستا نھایی که
استقلال قضایی دارند و تابع مرکز استان نيستند، باید به مرکز استان ارسال گردد، یا خود
«. می توانند مستقلاً عمل کنند؟ فرزند شما احمد
خمينی در پاسخ به سؤال فرزندش احمد، ضمن تأکيد بر فرمان قتل عام زندانيان مجاھد خواھان تعجيل در
صدور و اجرای احکام اعدام می شود:
» بسمه تعالی، در تمام موارد فوق ھرکس در ھر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حکمش اعدام
است. سریعاً دشمنان اسلام را نابود کنيد، در مورد رسيدگی به وضع پرونده ھا، در ھر صورت که
«. حکم سریع تر انجام گيرد، ھمان مورد نظر است
. متن کامل خاطرات منتظری، اتحاد ناشران ایرانی در اروپا، صفحه ی ۵٢٠
                                                از راست به چپ: محمدنيازی-علی يونسی- علی رازينی روح لله خمينی در تاریخ ٢ مرداد ١٣۶٧ پيش از شروع عمليات
فرمانی خطاب به علی رازینی رئيس سازمان قضایی نيروھای مسلح او را مأمور کشتار وسيع سربازان و
درجه داران ارتش و نيروھای نظامی می کند. این فرمان به خوبی نشانگر عزم رژیم برای شروع اعدام ھای
گسترده می باشد.


بسم لله الرحمن الرحيم »
جناب حجت الاسلام آقای علی رازینی ، رئيس سازمان قضایی نيروھای مسلح
جنابعالی موظف می باشيد:
-1 دادگاه ویژه تخلفات جنگ را در كليه مناطق جنگی تشكيل و طبق موازین شرع بدون رعایت ھيچ یك از
مقررات دست و پاگير به جرایم متخلفان رسيدگی نمایيد.
-2 ھر عملی كه به تشخيص دادگاه موجب شكست جبھه اسلام و یا موجب خسارت جانی بوده و یا می
باشد مجازات آن اعدام است . والسلام .
67/5/2
« روح لله الموسوی الخمينی
برای رسيدگی « رعایت ھيچ یک از مقررات دست و پاگير » ناگفته مشخص است تأکيد خمينی بر روی عدم
به تخلفات به چه معناست.
مسئولان قتل عام سياسی زندانيان سياسی در سال ۶٧ ، بخش سوم
در کنار مسئولان قضایی و امنيتی کشور مسئولان سياسی و چھره ھای تعيين کنند ه ی حاکميت در دوره ی
قتل عام نيز سھم بسزایی در قتل عام زندانيان سياسی داشتند.


 رديف اول از راست به چپ: سيدعلی خامنه ای، رياست جمھوری- علی اکبر ھاشمی رفسنجانی، رياست مجلس و رياست ستاد
فرماندھی کل قوا- مير حسين موسوی، نخس توزير
رديف دوم از راست به چپ: علی اکبر ولايتی، وزير امور خارجه - حسن ابراھيم حبيبی، وزير دادگستری - سيدمحمدخاتمی، وزير
فرھنگ و ارشاد اسلامی و معاون ستاد فرماندھی کل قوا- علی اکبرمحتشمی، وزير کشور


تصویر اعضای تعيين کننده دولت و حکومت اسلامی در حضور خمينی، چنين ترکيبی برای تصميم گيری در امور مھم دور ھم جمع میشدند.

 از راست به چپ، ميرحسين موسوی، عبدالکريم موسوی اردبيلی،
محمد محمدی ری شھری، رو حلله خمينی، علی اکبر ولايتی، سيدعلی
خامنه ای، علی اکبر ھاشمی رفسنجانی، سيد احمد خمينی
رديف اول: از راست به چپ: مھدی کروبی- محمديزدی- مجيد انصاری- محمدجوادلاريجانی
رديف دوم: حبيب لله عسگراولادی- اسدلله بادامچيان- قربانعلی دری نجف آبادی- عبدلله نوری


تنی چند از پيگيران، حاميان و تأئيد کنندگان قتل عام زندانيان سياسی در سال ١٣۶٧

رديف اول: از راست به چپ: مھدی کروبی- محمديزدی- مجيد انصاری- محمدجوادلاريجانی
رديف دوم: حبيب لله عسگراولادی- اسدلله بادامچيان- قربانعلی دری نجف آبادی- عبدلله نوری


 افراد بالا ھمچون محمد یزدی و سران مؤتلفه نقش مھمی در زمينه سازی و اخذ فرمان قتل عام زندانيان
سياسی از خمينی داشتند، به ھمين دليل نيز پس از برکناری منتظری و به دست گرفتن سکان قوه
قضایيه توسط محمد یزدی سران موئلفه از جمله لاجوردی، بادامچيان، زواره ای و... اھرم ھای قوه قضایيه را
به دست گرفتند. در دوران پس از کشتار ۶٧ کروبی، محتشمی، مجيد انصاری و عبدلله نوری فعاليت
گسترده ای در حمایت از قتل عام زندانيان سياسی داشتند. عبدلله نوری و دری نجف آبادی تلاش می کردند
ھر طور شده منتظری را به توبه نویسی وادار سازند.
مسئولان قتل عام زندانيان سياسی در سال ھای اوليه دھه ۶٠ ، بخش چھارم
مثلث لاجوردی، گيلانی و موسوی تبریزی مسئوليت کشتار ھزاران زندانی در سال ھای اوليه دھه ۶٠ را به
عھده دارند. این افراد از حمایت شورای عالی قضایی و مسئولان دولتی برخوردار بودند. در این بخش علاوه
بر مثلث جنایت و شقاوت عکس ھای اعضای شورای عالی قضایی در سال ھای اوليه دھه ۶٠ را قرار داده ام.
متأسفانه عکس ميرمحمدی یکی دیگر از اعضای شورای عالی قضایی را پيدا نکردم و عکس مرتضی
مقتدایی دیگر عضو این شورا در بالا آمده است. در عکس زیر مصطفی پورمحمدی و علی رازینی ھنگام تصدی پست ھای قضایی در مشھد دیده می شوند.
این دو در سال ۶٣ به تھران منتقل شدند. پورمحمدی به وزارت اطلاعات پيوست و رازینی جایگزین لاجوردی
در دادستانی انقلاب اسلامی مرکز شد.


 از راست به چپ: علی رازينی - سيدعبدالکريم موسوی اردبيلی- مصطفی پورمحمدی
١٣۶٢ در مشھد است. - عکس مربوط به سال ۶٣
علی رازينیِ، حاکم شرع و مصطفی پورمحمدی دادستان انقلاب مشھد
ایرج مصداقی
مرداد ١٣٨۶
Irajmesdaghi@yahoo.com


http://www.irajmesdaghi.com/pfiles/ghatle%20ame%201367.pdf
 

هیچ نظری موجود نیست: