۱۳۹۱ خرداد ۱۵, دوشنبه

گفتاری از بزرگان: با احمق بحث نکن چون تشخیصت با او دشوارمیشود
رابرت پل: با احمق بحث نکن چون تشخیصت با او دشوارمیشود.
 میگن هيچوقت با احمق ها بحث نکن چون اوّل تو رو تا سطح خودشون پائين ميکشند،


بعد با تجربه يک عمر زندگی کردن در آن سطح، تو را مثلا مغلوب می کنند 

با احمق بحث نکن و بگذار در دنیای احمقانه خویش خوشبخت زندگی کند


با وقیح جدل نکن چون چیزی برای از دست دادن ندارد و روحمت را تباه می کند


 از حسود دوری کن چون حتی اگر دنیا را هم به او بدهی باز هم از تو بیزار خواهد بود


با کودک بحث نکن چون تو را با دانش خویش می سنجد


تنهایی را به بودن در جمعی که به آن تعلق نداری ترجیح ده 

همین!...

هیچ نظری موجود نیست: