۱۳۹۰ مهر ۱۷, یکشنبه

و در آنزمان ما ۳۲ سال بیشتر نداشتیم... که کابوس مرد پلیدی که هیچ را به صورتمان تف کرد هنوز در تمامی لحظه ها متصور بود...

 و ما نیاکان مان را پاس نداشتیم... و حلقه های زمخت دارها چون گندم زارها در کشتزارها رویدند...


...و در آنزمان ما ۳۲ سال بیشتر نداشتیم...

که کابوس مرد پلیدی که هیچ را به صورتمان تف کرد هنوز در تمامی لحظه ها متجلل بود...

هیچ نظری موجود نیست: