۱۳۹۰ آبان ۱۹, پنجشنبه

شما غلط کردید که ورود خانم ها را به پیست اسکی ممنوع کردید، سرپرست قانونی شما ما زنان هستیم، کی شماها را به دنیا آورده.. شما در شکم مادرانتان بوجود آمدید، رشد کردید و به دنیا آمدید حالا انقدر پرو شدید که برای خانم ها سرپرست قانونی می خواهید؟، ما زنان ایران سرپرست همه شما مردان ایرانی هستیم!

 شما غلط کردید که ورود خانم ها را به پیست اسکی ممنوع کردید، سرپرست قانونی همه شما ما زنان هستیم،

 کی شماها را به دنیا آورده؟...

 شما در شکم مادرتان بوجود آمدید، رشد کردید و به دنیا آمدید و حالا انقدر پرو شدید که برای خانم ها سرپرست قانونی می خواهید؟!،

 ما زنان ایران سرپرست قانونی همه شما مردان ایرانی هستیم، شرم کنید از آغوش مهربان و مهر مادرانه مادرانتان شرم کنید....

برای همین در کشورهای آزاد دنیا انتخاب سقط جنین به عهده مادران است تا فرزندانی چون شما نداشته باشند!!!...

از حکومت های فاشیسم مذهبی مردانه شما در طول تاریخ زخمی و خسته ایم

و در فردای ایرانی آزاد حکومت متعلق به زنان ایران است

چون شما مردان، بی لیاقتی خودتان در امر کشورداری و حقوق انسانی نشان دادید.


هیچ نظری موجود نیست: