۱۳۹۰ آبان ۱۹, پنجشنبه

نامه ای به آخوند قرائتی؛ آقای آخوند قرائتی، هروقت یک آخوند مرد حامله شد

 
هروقت یک آخوند مرد حامله شد...

آنوقت می تواند خودش،

موهایش را بپوشاند و چادر سرش کند و اجازه بده شوهرش ۳ تا زن و چند تا صیغه بگیرد،

 شوهرش را حتی در پشت شتر تمکین کنه، پیست اسکی بدون اجازه مردش نرود

و توی خیابان هم تردد نکند و دوچرخه هم سوار نشود...

اگر هم نخواست شوهرش بهش تجاوز کند، می تواند انقدر کتک بخورد و یا گرسنگی بکشد تا بگذارد شوهرش بهش تجاوز کند.

تا آنوقت که آخوندی حامله بشود و این برنامه ریزی ها را برای زندگی خودش بکند

آخوندها لطفا دسته جمعی خفه خون بگیرند...مخصوصا آخوند قرائتی...

هیچ نظری موجود نیست: