۱۳۹۱ مرداد ۱, یکشنبه

چگونه افرادی زن باره که کنیز و برده داشتند و سر می بریدند و دست و پا قطع می کردند و به زنان و دختران تجاوز می کردند، می توانند مقدس باشند؟!


مردمی که تا دیروز برای مردگانی ناشناس در سرزمینی دور عزاداری می کردند، امروز کتاب های تاریخی را به کوشش 

تاریخ شناسان و برنامه سازان تلویزیونی و وبلاگنویسان ورق می زنند و متحیرند چگونه افرادی زن باره که زنان بسیار 

و کنیز و برده داشتند و سر می بریدند و دست و پا قطع می کردند و به زنان و دختران تجاوز می کردند، می توانند مقدس باشند؟!

هیچ نظری موجود نیست: