۱۳۹۱ تیر ۳۰, جمعه

آیه های زمینی: شنیع ترین جنایات تاریخ بشر به نام خدا و کتاب خدا و به دست روحانیون و با فتوای آنان به بهانه خشنودی خداوند انجام می گیرد

شنیع ترین جنایات تاریخ بشر به نام خدا و کتاب خدا و به دست روحانیون و با فتوای آنان به بهانه خشنودی خداوند انجام می گیرد،

شاید اگر به جای خداوندانی که خون طلب می کنند به حقوق انسانی که صلح و آزادی می طلبند ایمان داشتیم، هرگز برای خشنودی

خدایان موهوم نادیده جان انسانی زنده را به خطر نمی انداختیم!.

-----------------------------------------------------------------------------------مذهب حقه کثیف مردانه ای است برای استثمار زنان

-----------------------------------------------------------------------

مذهب سرپوشی برای جنایت و کسب قدرت و برده داری گوسفندان ترسوی حریصی ست که در روزهای دعا به روحانیانی اقتدا می کنند که بهشتی نادیده می فروشند و از جهنمی آنان را می هرسانند که خود بانی آن در زمین هستند!.(شکوه بختیاری)


هیچ نظری موجود نیست: