۱۳۹۱ تیر ۱۷, شنبه

((بفهم من مسئول عقده های تو نیستم!))

تو اگر یک دکتر پوست بروی و روزی چندبار هم صورتت را تمیز کنی و زود به زود حمام بری و انقدر حرص صیغه شدن با این و اون بسیجی را نخوری...، شاید دیگه انقدر عقده ای نباشی که جلوی هر زن زیبایی را بگیری و عقده های صیغه ای بودن مادرت یا چندزنه بودن پدرت یا توسری خور بودن خودت و اینکه از قیافه ات متنفری را در جامعه فرافکنی...
و یک کار شرافتمندانه هم پیدا کن که برای جامعه مفید باشی نه اینکه هر روز صبح تا شب با چندتا مرد غریبه توی یک ماشین ولگردی کنی و مثل اراذل و اوباش جلوی زن و بچه مردم را بگیری...
بفهم...من مسئول عقده های تو نیستم!... در ضمن ابروهایت خیلی مشکوک نازکه برای گشت ارشاد بودن؟!...شغل دومت چیه؟

هیچ نظری موجود نیست: