۱۳۹۱ تیر ۱۷, شنبه

We don't have no gays in Iran because ahmadinejad said so!?
We don't have no gays in Iran

because Ahmadinejad said so?!....


ما هیچ همجنسگرایی در ایران نداریم

چون احمدینژاد گفت؟!....

هیچ نظری موجود نیست: