۱۳۹۱ تیر ۱۶, جمعه

به برده داری مذهبی زنان پایان دهید!


به برده داری مذهبی زنان پایان دهید!
از نظر ریاضیات و هر انسان با شعورعاقلی،
یک انسان، تنها با یک انسان برابر است...
و تنها یک مرد برده دار ۴ زن بی پناه برای همخوابگی
در حرمسرای شخصی اش و نه برای عشق ورزی برمی گزیند...
به این قانون قرون وسطایی برده داری جنسی ۴ زن برای یک مرد، پایان دهید که
برده داری مذهبی به نام چند همسری، منحوس و منفور و ناگزیر به تباهیست
و روسیاهی بر مذهبیست که قوانینش با نام ننگین برده داری در هم آمیخته...

هیچ نظری موجود نیست: