۱۳۹۱ اردیبهشت ۲۴, یکشنبه

صد هزار دلار برای قتل شبانی که در حضور موسی خدا را زنی خواند؟!


شما مرتد از انسانیت و تمامی جهان و در تمامی ادیان هستید که به همه ادیان و

نظریه پردازان و فیلسوفان و دانشمندان و حتی بی خدایان توهین می کنید،

شما مرتدید که بتی به نام ولایت فقیه ساخته اید و بر او سجده می کنید!

شما که به جای پرستش خدایی یکتا که در دینتان سفارش شده، امامزاده ها

و مقبره ها از امامانتان ساخته اید و پرستش می کنید

ودخیل به ضریح مردگان می بندید و نذر برای مقبره ها می برید؟!، گویا امیدی و

اعتقادی به یاری خدایتان ندارید که بر مقبره ها سجده می کنید و می گریید و التماس می کنید...

 انسان ها را به دار و شکنجه و سنگسار و شلاق می کشید حکم قتل و تجاوز و

برده داری زنان و روسپیگری صادر می کنید  واز خود بتی ساخته اید و

خداوندگار حقیری هستید در ذهن خویش که با پول نفت مردمی محروم و ستم کشیده جوانی را که به زبان خود با امام شما

سخن می گوید به مرگ محکوم می کنید حال اینکه خدای عزوجل که موسی کلیم  را سرزنش کرد و از او

خواست از شبانی که خدای جهانیان را زنی نامیده بود که  چهارقدش را خواهد دوخت و موهایش را شانه خواهد کرد و شپش های

سرش را خواهد گرفت و ...

به حال خود رها کند و از ان شبان به خاطر ترش رویی اش عذر بخواهد زیرا که انسان آزاد است

با خدای خویش هرانگونه که می خواهد درددل کند...

 و وای بر شما قوم غضب که؛

که خود، خدای خوانده گانی اید حقیر که در خون و جماع غوطه می خورید

و بوی متعفن افکارتان، دستمزد کثیف آلوده به چرک و خون قاتلی است

که شبانی
را که خدای یکتا و موسی او را آمرزیده اند، به صد هزار دلار از هم خواهد درید؟!...

 وای بر شما شما را چه شده است که آنچنان که در کودکی آموخته ایم:

هیچ آدابی و ترتیبی مجوی .... هرچه میخواهد دل تنگت، بگوی

را هرگز نیاموخته اید!!!.


شاهین عزیز مانند همیشه در اوج آزادی پرواز کن :

هیچ آدابی و ترتیبی مجوی .... هرچه میخواهد دل تنگت، بگویهیچ نظری موجود نیست: