۱۳۹۱ خرداد ۱, دوشنبه

احمد باطبی: به اعتقاد حامیان شاهین نجفی دلیل فتوای قتل به اشاره خامنه ای و به دلیل نسبت دادن عنوان ولی فقیه شنیع در یکی از ترانه ها به علی خامنه ای است

حکم ارتداد شاهین نجفی ریشه در فعالیتهای پیشین و ترانه های سیاسی و ساختار شکنانه اش و خصوصا انتساب عنوان ولی فقیه شنیع در یکی از ترانه ها به علی خامنه ای است.هیچ نظری موجود نیست: