۱۳۹۱ مرداد ۲۱, شنبه

و چگونه عضوی که بر شرمینه گاه دارید بر شما برتری داده است؟...
و شما بر شهوترانی خود، گیسوان ما را پوشانیده اید
و ما را در کیسه های سیاه و آبی محبوس کرده اید!...
و چگونه عضوی که بر شرمینه گاه دارید
بر شما برتری داده است؟
و آیا برتری از گل زنبقی نبود که از آن روئیدید
و آرامش و امنیت را در آن جستجو کردید؟...

هیچ نظری موجود نیست: