۱۳۹۱ شهریور ۸, چهارشنبه

احادیثی از زمین!
و اگر از میدان آزادی تهران گذر کردی
به یاد حسرت من!
لحظه ای درنگ کن!…


If you pass by the freedom Square in Tehran
in memory of my pain!
just stay for a one more minute! ...

آزادی را نمی توان از مغازه ای خرید،
بهای آزادی جان من و توست


(عکس از جان باخته در راه آزادی اکبر محمدی )


Freedom can not be bought from the store, the price of freedom is my life and yours!


Photo of Akbar Mohammadi killed by Islamic Regime in Iran!
Don't be afraid of them!, it doesn't matter even if a few thousand people in front of you beating somebody! the matter is!; you should know, that you exist, and you can fight for human rights!..

مهم نیست که چند هزار نفر باشند…، که در مقابلت انسانی را کتک می زنند مهم این است که تو بدانی…تو هستی!


همیشه یک نفر هست که وقتی کتک بخورد فرار نمی کند…ولی بیشتر اوقات همان یکنفر هستو هیچکس او را ندیده
چون همه فرار کردند..

There is always one person, who doesn't fled when being beaten,
but most of the time, he or she is the only one that remain and no one is there to see,
because they all fled...
وقتی یک زن ایرانی هستی
و در راه آزادی زنان مبارزه می کنی
حتی اگر همه دنیا از تو حمایت کنند…،
کمترین انتظاری که داری از یک مرد هموطنت که به قول خودش ادعای آزادی خواهی دارد،
فحش خواهر و مادر و دادن لقب روسپی و فاحشه است!…
و خودت می دانی با کی هستم نامرد!…
(نقل قول های شکوه بختیاری)


هیچ نظری موجود نیست: