۱۳۹۱ شهریور ۳, جمعه

مراسم رستگاری اولین خر زاده شده!

Ultra-Orthodox Jews of the Hasidic Pinsk-Karlin group carry the ritual baby donkey during the “Redemption of the First Born Donkey” or in Hebrew “Pidyon Peter Chamor” ceremony in a neighborhood near the religious Mea Shearim area of Jerusalem. The tradition of the “Redemption of the First Born Donkey” is part of the 613 laws c
ommemorated in the Jewish Bible. (Menahem Kahana/Getty Images)


فوق العاده جالب_یهودیان ارتدوکس از گروه Hasidic پینسک کارلیندر حال انجام مراسم خر نوزاد در طی برگزاری "رستگاری  اولین خر زاده شده" و یا در عبری "“Pidyon Peter Chamor” مراسمی در یک محله در نزدیکی منطقه مذهبی MEA Shearim از اورشلیم. سنت "رستگاری اولین خر زاده شده" بخشی از ۶۱۳ قوانین گرامی در کتاب مقدس یهودیان است.ترجمه خودم :)

 http://darkroom.baltimoresun.com/2012/07/july-5-photo-brief-le-tour-a-donkeys-redemption-and-everyone-is-trying-to-stay-cool/#2


هیچ نظری موجود نیست: