۱۳۹۱ مرداد ۳۰, دوشنبه

وقتی ما بدحجاب ها به مردم زلزله زده کمک می کردیم، آخوندها یا دستشان به دعا برای مرده ها بود! یا به شورتشان؟!


وقتی ما بدحجاب ها در گردهمایی هنرمندان برای جمع آوری کمک های مردمی به نجات یافتگان زلزله  کمک می کردیم، آخوندها

که به زور برده بودنشان مناطق زلزله زده، به جای کمک به مردم زنده!، یا برای قبر مرده دست به دعا شده بودند!!!...

یا دستشان به خودشان مشغول بود!!!

هیچ نظری موجود نیست: