۱۳۹۱ مرداد ۲۱, شنبه

ما زنان نیمی از جمعیت جامعه جهانی هستیم!

ما زنان نیمی از جمعیت جامعه جهانی هستیم و شما مردان را به جهان آورده ایم و ما نمایندگان راستین زاینده هستی

بر زمین هستیم و شما هرگز بدون حضور آزادانه ما در جامعه، طعم آزادی و خوشبختی را احساس

نخواهید کرد و مذاهب خرافی شما در مقابل آغوش گرم مادرانتان به پشیزی نخواهد ارزید!.


(شکوه بختیاری)هیچ نظری موجود نیست: