۱۳۹۱ مرداد ۳۰, دوشنبه

بچه هایی که ما کشتیم و بچه هایی که نازی ها کشتند!


All these children were killed, the Muslim kids in Iran were brain washed and send to the war and on the mine fields by the Islamic Regime or their parents!, but the Jewish kids were killed by the Nazis, what the tremendous difference!
 


همه این بچه ها کشته شدند، چه بچه هایی که حکومت اسلامی ایران در جنگ روی میدان مین ها انداخت، چه کودکان یهودی در اردوگاههای مرگ نازی ها!، تنها تفاوت بزرگ در این است که حکومت اسلامی ایران و پدر و مادر همین بچه ها، آنها را برای مرگ به جبهه و روی مین ها فرستادند ولی یهودیان مورد حمله دیوانگان نژادپرست قرار گرفتند!، چه تفاوت فاحشیهیچ نظری موجود نیست: