۱۳۹۱ شهریور ۸, چهارشنبه

برای شما متاسفم در زمانی که نه دور است و نه بعید...
برای شما متاسفم!، برای شما بسیار متاسفم که در زمانی که نه دور است و نه بعید...، سنگ هایی که بر سنگسار زنان پرتاب

کرده اید و حلقه های داری که بر گردن بی گناهان آویخته اید و زخم های تازیانه هایی که بر پیکر محرومان به جای گذارده اید...

به شما باز خواهد گشت!...برای شما متاسفم!، برای شما بسیار متاسفم...

هیچ نظری موجود نیست: