۱۳۹۱ شهریور ۵, یکشنبه

من به چنین دینی کافرم!من به دینی که نور آفتاب را از صورت و بدن زنان دریغ کند و هویت انسانی آنان را برده وار در بسته های همبستری

چهارنفره به یک نامرد بفروشد...، کافرم!.

هیچ نظری موجود نیست: